Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Oceňování nemovitostí

Zákon o živnostenském podnikání - 455/1991 Sb. Živnostenský zákon, ve znění dalších předpisů, upravuje způsoby získání vázaných živností. Pro živnost „Oceňování nemovitostí“ nabízí Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti akreditovaný rekvalifikační kurz Oceňování nemovitostí akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vedoucí k získání vázané živnosti v tomto oboru.


Akreditovaný kurz

Profil absolventa kurzu:

Akreditovaný kurz MSMT-21685/2022-3 je určen pro současné i budoucí znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, daňové poradce - bankovní úvěráře a revizory, realitní makléře a poradce, projektové ateliéry a další aktéry profesní sféry.

Absolvent bude mít znalosti, dovednosti a kompetence v oblastech: odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, podniků, staveb a trvalých porostů. Případně se může věnovat oblastem soudně znalecké činnosti či podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

Absolvent bude mít tyto znalosti, dovednosti a kompetence:

 • získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví - právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
 • poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
 • oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
 • objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
 • dovednosti s oblasti oceňování podniků
 • principy oceňování nemovitostí na tržních principech
 • přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
 • vyhotovení znaleckého posudku ve výuce

Místo výuky:

 • Studium je realizováno v Olomouci
 • Moderní učebny ve výukové budově v dochodné vzdálenosti od vlakového nádraží Olomouc s možností parkování
 • V případě probíhajících vládních opatření se o aktuální formě studia informujte na tel. 605-106 401 nebo e-mailu studium@fves-olomouc.cz
 • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • Bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky

Informace o studiu:

Termín zahájení studia: 5. října 2024, 9:00 hod.

Frekvence výuky: 2 soboty v měsíci v čase 9:00 – cca 17:00 hod.

Forma výuky: výuka probíhá prezenční formou. Všechny výukové dny jsou přenášeny živě online.

Vstupní podmínky pro účast v akreditovaném kurzu jsou úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Organizační forma vzdělávání: Celkem: 270 hodin (4 semestry, 2 roky). Kombinovaná forma.

Garant kurzu: doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA

Obvykle je po absolventech rekvalifikačních kurzů, dle živnostenského zákona, vyžadováno doložení praxe v oboru v délce 5 let. Praxi je nutné prokázat až v době žádosti o vázanou živnost, není podmínkou pro realizaci kurzu. Upozorňujeme, že vázanou živnost Oceňování majetku pro věci nemovité lze ale získat i zcela bez praxe! A to tou formou, že s certifikátem o absolvování rekvalifikačního kurzu předloží zájemce živnostenskému odboru souhlas odborného zástupce, tzv. „garanta“ (fyzická osoba, která podmínky pro udělení živnosti splňuje) s odpovědností za řádné provozování živnosti. Fakulta Vám může „garanta“ zprostředkovat.

MOŽNOST DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Přehled studijních předmětů:

 • Teorie oceňování nemovitostí
 • Tržní hodnota nemovitostí
 • Geodetická služba a katastr nemovitostí
 • Oceňování nemovitostí v kontextu právního řádu České republiky
 • Metodika tvorby znaleckého posudku
 • Pozemní stavitelství, projekční a rozpočtová dokumentace staveb
 • Oceňování nemovitostí podle platných předpisů
 • Tvorba vlastního posudku
 • Výpočetní technika při oceňování nemovitostí

Závěrečná zkouška:

Závěrečná zkouška se koná na závěr studia po ukončení výuky předmětů. Závěrečná zkouška je písemná a trvá 3 hodiny. Účastníci zkoušky odpovídají písemně na otázky vlastními slovy. Zkouška se skládá z částí:

 • část právní problematiky
 • část stavební problematiky včetně mechaniky zemin a zakládání staveb
 • část problematiky oceňování

Workshop ke kurzům Oceňování nemovitostí a Realitní zprostředkovatel:

Termín konání: 10. 9. 2024 (úterý) 17:00-18:00 hod.
Místo konání: BEA Campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1.

Zájemci o studium kurzu Oceňování nemovitostí si mohou přijít poslechnout prezentaci děkana Fakulty doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA, o podrobnostech studia akreditovaného rekvalifikačního kurzu Oceňování nemovitostí. Důležitým tématem bude zejména praktické uplatnění absolventů studia a způsob získání živnostenského oprávnění po ukončení kurzu Oceňování nemovitostí.


ÚČAST JE BEZPLATNÁ.
Prosíme zájemce o potvrzení účasti na workshopu na e-mail: studium@fves-olomouc.cz

Cena kurzu:

 • Školné je 46.000 Kč.
 • Na žádost uchazeče o studium je možné školné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11 500 Kč splatných vždy před začátkem semestru, ve čtyřech splátkách. Vzdělávání je osvobozeno od DPH.
 • Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia.
 • Podklady ke studiu jsou zahrnuty v ceně studia.
 • Kapacita omezena!

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401

Studijní program je realizován jako specializační studium, dle požadavků zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Specializační studium je vyžadováno jako jedna z podmínek (dle § 4 odst. 1 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) k získání jmenování soudním znalcem. Studium je rovněž jedním z předpokladů pro výkon živnostenského podnikání "Oceňování majetku pro věci nemovité".

Na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v gesci předsedy příslušného krajského soudu. Jmenování soudním znalcem dále podléhá ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců. Pro jmenování soudním znalcem je dále podmínkou vysokoškolské vzdělání technické nebo ekonomické dle konkrétních požadavků jednotlivých krajských soudů. Přesné podmínky ke jmenování soudním znalcem jsou uvedeny v zákoně č. 36/1967 Sb. ve znění novely zákona č. 444/2011 Sb.

Upozorňujeme zájemce o studium Oceňování nemovitostí, aby si na místně příslušném živnostenském odboru ověřili svou způsobilost k získání vázané živnosti Oceňování majetku pro věci nemovité na základě absolvování našeho kurzu. Fakulta nenese žádnou odpovědnost za vydání či nevydání vázané živnosti místně příslušným živnostenským odborem.