Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Magisterský studijní obor

Správa a ekonomika v oblasti realit – makléř a obchodník s realitami

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa a ekonomika v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami" je určen všem absolventům bakalářských studijních programů stejného či příbuzného zaměření, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a dosáhnout magisterského stupně vzdělání v ekonomicko-správním oboru se zaměřením na problematiku realit. Hlavním cílem studijního oboru je vychovávat řídící a odborné pracovníky v oblasti realit, s hlavním důrazem na řídící a odborné činnosti makléřů a obchodníků s realitami.

Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních. Předměty společného základu studují všichni studující bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky, které jsou důležité pro výkon činností řídícího pracovníka v oblasti realit - znalosti a dovednosti v oblasti zakládání, řízení a zániku podniku, v oblasti strategického managementu, krizového managementu, personálního managementu, managementu kvality, finančního managementu, v oblasti právního kompendia řídícího pracovníka, v oblasti komunikace a sociálních interakcí, v oblasti veřejných politik a projektového managementu. Pozornost je rovněž věnována mezinárodním souvislostem. Během kurzů jsou probírány pokročilejší teoreticko-metodologické přístupy s významným průmětem do problematiky realit.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů volitelných. Tyto předměty si studující volí podle svého odborného zájmu a zaměřují se zejména na dílčí oblasti problematiky managementu realitního podniku.

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost uplatnění na odborných, specializovaných a řídících pozicích v podnicích, a to primárně v rámci pozic makléře a obchodníka s realitami. Absolventi ovšem nachází své uplatnění také v organizacích veřejného a neziskového sektoru (např. obecní úřady, krajské úřady, územní a ústřední orgány státní správy, rozvojové agentury a další), které se specializují na oblast realit a nemovitých věcí. Zároveň je absolvent studijního oboru vybaven znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti v oblasti realit a nemovitých věcí.

Ke stažení


DETAILY STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Jazyk výuky: český/anglický
  • Forma studia: prezenční i kombinovaná forma
  • Standardní délka studia: 2 roky, tj. 4 semestry
  • Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba diplomové práce a závěrečné zkoušky
  • Poplatky: magisterské studium je zpoplatněno částkou 55.000 Kč za rok studia.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Do magisterského studia je možné zaslat přihlášku do 30. listopadu 2024.

Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu či v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.