Mzdové účetnictví

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí rekvalifikační kurz „Mzdové účetnictví“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. MSMT-5511/2019-1/73.


Akreditovaný rekvalifikační kurz

Cílová skupina kurzu:

 • Začátečníci a absolventi kurzu účetnictví
 • Pokročilí, kteří si chtějí osvěžit znalosti mzdového účetnictví
 • Zájemci, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci a provozovat vlastní vázanou živnost
 • Podnikatelé, kteří chtějí získat přehled v oboru mzdového účetnictví

Profil absolventa kurzu:

Absolvent je schopen po úspěšném ukončení kurzu samostatně vykonávat komplexní činnost spojenou s agendou vedení mzdového účetnictví v malých, středních i velkých podnicích. Absolvent je vybaven potřebnými teoreticko-praktickými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi ke zvládnutí problematiky mzdového účetnictví pro výkon této činnost.

Absolvent se orientuje v platné legislativě týkající se mzdového účetnictví a má komplexní znalost náležitostí a obsahu účetních a dalších dokladů, mzdové účetní dokumentace a vedení mzdového účetnictví. Absolvent je schopen samostatně účtovat o veškerých účetních případech souvisejících se mzdovou agendou, popsat základní mzdové účetní případy a operace, se kterými se může běžně setkávat v praxi. Absolvent se orientuje v problematice účtové osnovy a účetních tříd.

Veškeré uvedené znalosti, dovednosti a kompetence budou ověřovány jednak v průběhu výuky lektorem kurzu (např. na základě dotazování a praktického procvičování probírané látky), jednak samotným účastníkem kurzu v rámci vlastní přípravy či prostřednictvím dotazování na jednotlivých výukových soustředěních, a jednak prostřednictvím závěrečné zkoušky.

Garant kurzu:

Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

Podmínky vstupu do kurzu:

 • Plnoletost (dosažení 18 let věku)
 • Ukončené středoškolské vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Organizační forma vzdělávání: celkem 80 hodin.
 • Rekvalifikační kurz je realizován v prezenční formě formou 8 soustředění (neděle 9.00 – 17.00 hod.) nebo 16 soustředění (středy 17:00 - 21:00 hod.).

Aktuální termíny výuky:

 • 11. 04. 2021 - 30. 05. 2021 (neděle, 9:00 - 17:00 hod.), 8 dní
 • 16. 05. 2021 - 04. 07. 2021 (neděle, 9:00 - 17:00 hod.), 8 dní
 • 13. 06. 2021 - 01. 08. 2021 (neděle, 9:00 - 17:00 hod.), 8 dní
 • 18. 08. 2021 - 01. 12. 2021 (středa, 9:00 - 17:00 hod.), 16 dní

V případě dostatečného zájmu je možné stanovit termín a místo výuky dle domluvy. Bližší informace na e-mailu studium@fves-olomouc.cz nebo tel.: 605 106 401

Kapacita omezena!

Místo výuky:

 • Studium je realizováno v Olomouci
 • Moderní učebny v multifunkční konferenční budově v dochodné blízkosti vlakového nádraží Olomouc s možností parkování
 • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • Bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky

Přehled studijních předmětů:

 • Obecná problematika a význam účetnictví a účetní zásady
 • Úvod do účetnictví a účetní zásady
 • Mzda a odměňování
 • Legislativní rámec mzdové agendy v ČR
 • Daň ze závislé činnosti
 • Zdravotní pojištění
 • Sociální zabezpečení

Závěrečná zkouška:

Závěrečná zkouška je písemná, zahrnující jednak část teoretickou a jednak část praktickou. V teoretické části závěrečné zkoušky student prokazuje znalost teoreticko-metodických východisek vzdělávání, a to prostřednictvím formulace odpovědí na zadané otázky. V praktické části závěrečné zkoušky student řeší konkrétní zadané mzdové účetní úkoly (účtování zadaných operací, sestavování účetních výkazů apod.).

Závěrečná zkouška je písemná, zahrnující jednak část teoretickou a jednak část praktickou. V teoretické části závěrečné zkoušky student prokazuje znalost teoreticko-metodických východisek vzdělávání, a to prostřednictvím formulace odpovědí na zadané otázky. V praktické části závěrečné zkoušky student řeší konkrétní zadané mzdové účetní úkoly (účtování zadaných operací, sestavování účetních výkazů apod.).

Závěrečná zkouška je hodnocena jako úspěšná v případě, že student dosáhne minimálně 70 % správně vypracovaných otázek a úkolů.

Cena kurzu:

Cena rekvalifikačního kurzu je 9.990 Kč.
(vzdělávání je osvobozeno od DPH)

Možnost čerpat slevu 5 % na další rekvalifikační kurz z výběru “Účetnictví” nebo “Daňový specialista”.

Při objednání balíčku 3 kurzů: “Účetnictví”, “Mzdové účetnictví”, “Daňový specialista” lze uplatnit slevu 10% ze školného.

V rámci rekvalifikace je možnost žádat Úřad práce ČR o úhradu školného kurzu.

Výstupní doklad:

Absolvent kurzu získá osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností. Absolvent kurzu si může si na základě osvědčení o rekvalifikaci zažádat o vázanou živnost. Absolvent rekvalifikačního kurzu získá nové příležitosti na pracovním trhu.

Výhody studia na FVES:

 • kvalita studia garantována Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
 • kvalifikovaní vyučující se zkušenostmi z vlastní praxe s bohatou školicí zkušeností
 • individuální přístup ke každému studentovi v malých skupinách
 • důraz kladen na pochopení provázanosti a logických vazeb daňového účetnictví
 • praktické účtování dle reálných účetních dokladů
 • dostatečný časový prostor na vysvětlení a procvičování témat
 • pozitivní přístup a atmosféra
 • moderní učebny v multifunkční konferenční budově v dochodné vzdálenosti vlakového nádraží Olomouc
 • možnost parkování v blízkosti výukových prostor
 • občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky
 • cenové bonusy při objednávce více kurzů
 • možnost dalšího profesního vzdělávání na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

MOŽNOST DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


Po vyplnění údajů zasílejte e-mailem na marketa.duskova@fves-olomouc.cz či na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.

Další informace:

Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401

www.fves-olomouc.cz

Dokumenty