Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Bakalářský studijní obor

Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny" je určen všem studentům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny. Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních.

Předměty společného základu studují všichni studenti bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky věnované základům právních a správních věd, základům ekonomických věd a financí, základům managementu, řízení a marketingu, základům psychologie, sociologie a komunikace, a metodickým základům odborné činnosti. Pozornost je rovněž věnována evropskému kontextu problematiky. Ačkoliv jde o předměty společného základu, je jejich obsah přizpůsoben tak, aby byly teoreticko-metodické poznatky zasazeny v co nejširší míře do problematiky včelařství a udržitelné správy krajiny.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů specializačních. Tyto předměty detailněji rozebírají klíčové oblasti včelařství a udržitelné správy krajiny a umožňují zasadit ekonomicko-správní problematiku do odborného rámce studovaného oboru. Specificky se specializační předměty zaměřují na dvě klíčové oblasti:

 • biologicko-chemických aspektů včelařství a environmentálnímu managementu krajiny,
 • hlavních činností včelařského provozu - včelařské práce, včelařský produkt a jeho prodej, zdraví včel, tvorba projektů v oblasti včelařství.

DETAILY STUDIJNÍHO PROGRAMU

 • Jazyk výuky: český/anglický
 • Forma studia: prezenční i kombinovaná forma
 • Standardní délka studia: 3 roky, tj. 6 semestrů
 • Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba bakalářské práce a závěrečné zkoušky
 • Poplatky: bakalářské studium je zpoplatněno částkou 45.000 Kč za rok studia.


Studijní obor je realizován ve spolupráci s Českým svazem včelařů, z.s., Krajským koordinačním výborem Zlínského kraje, okresní organizace Zlín a okresní organizace Uherské Hradiště.

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost uplatnění na odborných a specializovaných pozicích v oblasti správy (např. referentské pozice, pozice projektového manažera a další) v organizacích veřejného, neziskového i soukromého sektoru, jako jsou:

 • orgány veřejné správy, primárně působící v oblastech zemědělství/včelařství a životního prostředí (např. obecní úřady, krajské úřady, územní a ústřední orgány státní správy a další),
 • veřejné a soukromé subjekty působící v oblasti přípravy projektů, primárně v oblasti včelařství/zemědělství a životního prostředí,
 • podniky, primárně působící v oblasti včelařství/zemědělství a životního prostředí.

Garant programu

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

přednášející
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA
 • Ing. Roman Slavík, Ph.D.
 • Ing. Miloš Valenta, Ph.D., MBA
 • Ing. Zuzana Juříčková, PhD.
 • RNDr. Katarína Bíliková, PhD.
 • Ing. Jiří Kalenda
 • MVDr. Lucie Pecková, Ph.D.
 • Mgr. Helena Proková - Mališková, Ph.D.

Ke stažení

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Do bakalářského studia je možné zaslat přihlášku do 30. listopadu 2024.

Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu či v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.